ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Ракитово


Контакти :

гр. Ракитово
п.к 4640
ул. "Ал. Стамболийски"№2
Директор - 03542/21-50;
номератор - 03542/21-55;
факс - 03542/21-72
e-mail:
dgsrakitovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 17-05-2012

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на препарати за растителна защита"

Документация за участие    |    


Публична покана за възлагане на обществена поръчка от ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2012

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на семена за дивечови ниви"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Ракитово

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |